REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW PEUGEOT PARTNER


§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo warunki umów najmu zawieranych przez firmę "Peugeot Partner" ul.Kościelna 45 27-200 Starachowice w ramach wypożyczalni samochodów.
 2. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 24 lata, posiada ważne prawo jazdy, dowód osobisty ( w przypadku obcokrajowca - paszport).

§2. Obowiązki Najemcy
 1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację
  i zobowiązuje się do użytkowania go z należytą troska oraz zwrócić w takim samym stanie.
 2. Najemca lub każdorazowa osoba kierująca zobowiązana jest do wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu tj.: sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
  i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.
 3. Najemca otrzymuje samochód czysty. Przy zwrocie ma on obowiązek zwrócić go w czystości
  w środku i na zewnątrz.
 4. Obowiązku najemcy związane z eksploatacją samochodu, obciążają również każda osobę kierującą samochodem.
 5. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są do:
  • Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (zamykać drzwi pojazdu ilekroć kierowca go opuszcza
  • Pozostawiać wynajęty samochód na parkingu strzeżonym
  • Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną
   w dowodzie rejestracyjnym oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa.
 6. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, w przypadku podejrzenia niewłaściwego używania pojazdu ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy. Najemca zobowiązany jest dostarczyć pojazd w miejsce i terminie wskazanym przez firmę "Peugeot Partner" na każde żądanie.
 7. Najemca w przypadku wyjazdu za granicę musi uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.
  W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego Najemca zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt. W przypadku naruszenia Najemcy tych zasad będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać wszelkie powstałe
  z tego tytułu koszty.
 8. Przemieszczenie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Ubezpieczenia podstawowe
  i rozszerzone nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca.
 9. W wynajętym pojeździe zabrania się:
  • palenia tytoniu
  • przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt
  • holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem
  • dokonywania przeróbek w wynajmowanym samochodzie bez pisemnej zgody Wynajmującego przekraczania dopuszczalnej ładowności

W przypadku naruszenia wyżej wymienionych Obowiązków Najemcy, najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

§3. OPŁATY
 1. Czynsz za wynajem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg. Stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
 3. Pobierana jest kaucja zwrotna za wynajęty samochód w wysokości 800 zł, natomiast w przypadku wyjazdu samochodem wynajmowanym poza granice RP kaucja wynosi 2000 zł.
 4. Limit dobowy przebiegu kilometrów wynosi do 300. W przypadku jego przekroczenia naliczana jest opłata zgodna z cennikiem.

§4. Zwrot samochodu
 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.
 2. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie następnej doby.
 3. Przedłużenie okresu wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.
 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu
  i zgłoszone zostaje Policji.
 5. W wypadku zwłoki lub opóźnienia w z zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
 6. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
  W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

§5. Serwis. Naprawy.
 1. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na numer telefonu 515 207 473. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.

§6. Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu.
 1. W razie uszkodzenia, wypadku bądź kradzieży samochodu obowiązkiem Najemcy jest niezwłocznie poinformowanie Wynajmującego pod numerem tel. 515 207 473 Najemca zobowiązany jest do postępowania według instrukcji, które otrzymał drogą telefoniczną, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
 2. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w §6 pkt.1, Najemca zostaje obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi
  z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

§7. Ubezpieczenia.
 1. Wynajęty samochód posiada ważne ubezpieczenie OC i AUTO CASCO. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie uszkodzenia, wypadku ogranicza się do udziału własnego w szkodzie samochodu 1% wartości uszkodzeń nie mniej niż 800 zł.
 2. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej z ubezpieczenia AC Najemca zobowiązany jest do udziału własnego w wysokości 5% wartości pojazdu na dzień kradzieży, bądź szkody.
 3. Ubezpieczenie traci ważność i Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki wynikające z:
  • umyślnego uszkodzenia pojazdu
  • uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych
  • bez ważnego prawa jazdy
  • prowadzenia samochodu przez osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem
  • w przypadku, kiedy prowadzący samochód zbiegł z miejsca wypadku
  • w przypadku, kiedy samochód został użyty niezgodnie z przeznaczeniem np.: przewoził dobra niezgodne z przepisami służb celnych, brał udział w wyścigach zawodowych.
 4. Ubezpieczenie jest ważne na terytorium RP

© Peugeot Partner Starachowice

Projekt i wykonanie Sebastian Weremiuk